امیرحسین کریمی فرد هشتم پسرانه،کلاس 102 شعبه 2
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
97-98
کلاس 102 | هشتم
96-97
کلاس 202 | هفتم
تاریخچه عضویت در تدریس گروه های آموزشی:
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!