آشنایی با کادر

مرضیه مسعودی

مدیر

صدیقه حسین آبادی

سرپرست

شیما مرزبانی

معاون فناوری

لعیا رضائی

معاون اجرایی

شقایق کاویانی

مشاور